Úvod » OCHRANA PROTI ŠKODCOM » PROTI svilušce a třásněnce (Vertimec)


    

PROTI svilušce a třásněnce (Vertimec)

skladom

 

Skladom: 0 ks
Dostupnosť: do 3 dnů
Číslo produktu: 001156
Výrobca: AgroBio
EAN kod: 8595660502121
naše cena bez DPH : 3,63 EUR
naše cena s DPH (20 %):
4,36 EUR

do košíka:
  ks  

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek a třásněnek včetně třásněnky západní v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti.


Účinná látka:  abamektin, cyklohexanol, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol


Jak účinkuje?

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako
kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem.


Pro jaké rostliny je registrován?

 • okurka ve skleníku
 • rajča ve skleníku, fóliovníku
 • paprika ve skleníku, fóliovníku
 • okrasné rostliny


Pro jaké škůdce je registrován?

 • třásněnky
 • třásněnka západní
 • vrtalky
 • sviluška chmelová


Jak jej použít?

 • proti sviluškám, třásněnkám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech
  (proti třásněnce západní v 3-5 denních intervalech), maximálně 3x za vegetační období.
 • aplikace postřikem
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
NGFjZDQ4ZD